Windparken op zee

Overzicht Nederlandse Windparken

TenneT
TenneT wil hub eiland voor wind op zee

Wil je weten welke grote windparken er in Nederland gebouwd worden of inmiddels draaien Dan hebben we nu een behoorlijk volledige lijst via het ministerie van EZ. 

De projecten vallen allemaal onder de rijkscoördinatieregeling (RCR).

Windparken

Wind op Zee

Windparken op zee
Windparken op zee zoals vastgesteld door minister Kamp in 2015

In het eerste Nationaal Waterplan (2009–2015) staat dat er ruimte is voor ten minste 6000 Megawatt windenergie op de Noordzee in 2020 (minimaal 1000 km2 ). Het Rijk heeft hiervoor een aantal windgebieden op de Noordzee aangewezen waaronder Borssele voor de Zeeuwse kust.

Borssele

In totaal komt er tenminste 1400 MW windvermogen in het windenergiegebied Borssele. Deze 1400 MW is genoeg om ruim 20% van alle huishoudens van duurzame elektriciteit te voorzien. De windparken die er op zee komen, maken onderdeel uit van het Energieakkoord.

Luchterduinen

Wind op Land

 • Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 135 MW 2009 – 2020
  Nieuw windpark in de driehoek grens Drenthe – Groningen en de Hondsrug.

  • 45 windmolens van 3 MW
 • Windpark Fryslân 316 MW 2008 – 2020
  Begin 2012 geeft Windpark Fryslân B.V. aan dat het een windpark wil realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer.
  Opm. gebiedscoordinator Fon ten Thij: ‘Men is nuchter over de kansen het windpark tegen te houden en bereid het gesprek aan te gaan over een plan B’

  • 89 windmolens met een maximale hoogte van 183 meter
  • De molens krijgen een vermogen van 3-4 MW
 • Windpark N33 120 MW 2010 – 2018
  In 2010 geven enkele (vooral lokale) initiatiefnemers aan een windpark te willen bouwen langs de N33.
  N33 is een van de elf gebieden die het Rijk in de Structuurvisie Windenergie op Land (2014) aanwijst als geschikt voor windmolenparken van minimaal 100 MW. Ook in het Provinciale OmgevingsPlan Groningen staat het gebied als geschikt aangegeven.
 • Windpark Krammer 102 MW 2010 – 2016
  De initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind gaan een windpark realiseren op en rondom het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland.

  • 34 windmolens leveren ruim 102 MW
  • Windpark Krammer het grootste burgerinitiatief van Nederland
  • Het windpark zal 95% energie leveren aan AkzaNobel, DSM, Google en Philips. De overige 5% wordt naar alle waarschijnlijkheid in de regio aangeboden.
 • Windpark Noordoostpolder 450 MW 2003 – 2012
  In 2003 namen enkele groepen agrariërs, verenigd in de Koepel Windenergie Noordoostpolder, het initiatief tot een windpark in de Noordoostpolder. De beoogde capaciteit van het windmolenpark was 450 MW
  Aanleg is in lijn met het besluit van de gemeente Noordoostpolder om alleen nog langs de randen van de gemeente (de dijken) windmolens toe te staan
 • Windpark Wieringermeer 300 MW 2011 – 2019
  In 2013 nam Windkracht Wieringermeer het initiatief tot realisatie van een windpark van 300 tot 400 MW in de Wieringermeer. Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van Windcollectief Wieringermeer, ECN en Nuon.
  Het windpark vervangt losse windmolens uit het gebied en realiseert windmolens in lijnopstellingen.
 • Windpark Zeewolde 300 MW 2015 – 2018
  Ontwikkelvereniging Zeewolde vervangt de oude molens. In plaats van de 220 bestaande windmolens in het plangebied bij Zeewolde biedt het nieuwe windpark ruimte aan 100 grotere, modernere windmolens.
 • Windpark Zuidlob – windpark Alexia, 108 MW 2009 – 2012
  Agrarische inwoners van de Zuidlob (gemeente Zeewolde) wilden windenergie. Ze kwamen met een windpark van 36 windmolens in drie lijnopstellingen.

Links

 

 

  Waar is informatie te vinden over de gerealiseerde productie van elk windpark, dat met subsidie is gebouwd of wordt geëxploiteerd?
  Immers de burger / overheid draagt financieel in die gevallen fors bij en mag als tegenprestatie naast de geproduceerde elektriciteit dat in het net verdwijnt, toch wel inzicht hebben in de werkelijke elektriciteitsopbrengst, de cijfers dus.
  Dus een lijst met parknaam, geïnstalleerd vermogen, vollast uren, ontwerpopbrengst, gerealiseerde opbrengst, ontwerpproductiefactor en gerealiseerde productiefactor en dergelijke. Financieel: alle subsidies, fiscale voordelen, kosten en opbrengsten.
  Ik heb het van nog geen een windpark (op internet) kunnen vinden, wie wel?

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties