Wildlands smart site Onderzoeksagenda

Flexpower Energy EV ElaadNL

Flexpower is een initiatief om de capaciteit van een net-aansluiting te variëren met instemming van de aangeslotene.

 • Het doel van FlexPower is om onbenutte netwerkcapaciteit in te zetten voor het opladen van elektrische auto’s. Door slim te laden buiten de congestiemomenten kunnen elektrische auto’s in de openbare ruimte sneller worden opgeladen zonder dat dit tot verstoppingen op het elektriciteitsnetwerk zal leiden.
 • Hierdoor komt een efficiëntere gelijktijdigheid van het gebruik waardoor congestie en mogelijk netverzwaring kan worden voorkomen.

Flexpower Energy EV

Delta geeft een geagreggeerde wens aan, waarna ElaadNL die vertaalt in een smart charging opdracht per aansluiting.

Onderzoeksvragen

 • Vormen van laadsturing waarbij flexibiliteit optimaal wordt benut door netbeeheerders, service provider, Charge Point Operators en EV gebruikers.
 • De eerste systemen (processen, afspraken en ondersteunende ICT systemen) ontwikkelen om het laden van een EV te managen (OCPP, OCPI, OSCP)
 • Gedrag- en ervaringsonderzoek rond het daadwerkelijk laadgedrag van berijders.

Focusgebieden

 • Flexibiliteit: Sturing, Data, Interoperabiliteit
 • Markt: Belang netbeheer, Marktmodel & regulering, Klant

Contact

ElaadNL
Arjan Wargers
arjan.wargers@elaad.nl
026-3120223

Waarom Smart Charging

De afgelopen zeven jaar werden de eerste stappen rond elektrisch vervoer gemaakt: de eerste auto’s kwamen op de markt, een basis werd aangelegd voor de infrastructuur van laadpalen. Het ElaadNL onderzoek richtte zich in deze fase vooral op hard- en software van de paal.Nu is de markt in een volgende fase beland. In onze visie op de markt zal elektrisch vervoer de komende vijf jaar een enorme vlucht nemen, met een focus op smart charging. Deze verwachtingen worden bevestigd door andere marktpartijen en de overheid: naar schatting groeit het aantal elektrische auto’s naar 1 miljoen in 2025. Wij vinden het belangrijk dat de infrastructuur en de EV’s voor deze toename gereed is, er goede afspraken in de markt zijn en netbeheerders miljarden aan investeringen in het net kunnen voorkomen.Ons onderzoeksportfolio richt zich daarom in de periode 2016 – 2020 op versnelling van Smart Charging.

Onderzoeksuitgangspunten

Dit zijn de uitgangspunten die wij hanteren voor onze onderzoeken:

 • Borging maatschappelijke belangen.
  Wij hechten aan gezonde concurrentie, betaalbaarheid, duurzaamheid, privacy, empowerment, marktwerking, marktrollen, transparantie.
 • Streven naar technische efficiency. Wij hechten aan technische betrouwbaarheid, interoperabiliteit, een bestendige technische oplossing, internationale standaard

Onderzoeksgebieden

 1. Duurzaamheid
  Elektrisch vervoer is in potentie al een stuk duurzamer dan regulier vervoer. Maar ook bij de verdere ontwikkeling is steeds het doel om zo veel mogelijk te verduurzamen. Dit gaat dan om materiaalkeuze in de infrastructuur, het stimuleren van lokale opwek en duurzame energiebronnen.
 2. Flexibiliteit
  Smart Charging staat gelijk aan flexibiliteit. Alleen wanneer er volledige flexibiliteit is, kan er een goede balans ontstaan tussen duurzame energiebronnen en elektrisch vervoer. Onderzoeksdoelen zijn daarom digitalisering, IT/OT integratie, sturing, interoperabiliteit, open standaarden, beïnvloeding van laadgedrag en toepassing van data voor optimalisatie van flexibiliteit.
 3. Gezonde markt
  Wij willen dat klanten steeds de beste (meest duurzame en betaalbare)
  opties krijgen. Daarvoor is een gezonde markt cruciaal. Dit gaat om de betrokkenheid van de gebruiker (de EV-rijder, de klant), om vrije keuze aan de paal, borging van het maatschappelijk belang, borging van het netbeheerdersbelang zodat extra investeringen niet nodig zijn,
  de juiste regulering en empowerment van EV-rijders: burgers, communities en zakelijke klanten.

Onderzoeksmethodes

Wij onderscheiden 3 onderzoeksmethodes. Dit is afhankelijk van
de mate van volwassenheid van de onderhavige technologie of methodiek.

 1. Fundamenteel onderzoek
 2. Proof of Concept
  Een praktijkimplementatie op kleine schaal van een bepaalde technologie of methodiek.
 3. Living Lab:
  een landelijke proeftuin van laadinfrastructuur om Smart Charging verder te operationaliseren. Daarnaast is borging in internationale protocollen en het delen van kennis van groot belang voor schaalbaarheid.

Impact & relevantie

 • EV-rijder
  Steeds meer huishoudens en bedrijven wekken zelf duurzame energie op. De koppeling aan de eigen elektrische auto draagt niet alleen bij aan duurzaamheid maar ook aan zelfstandigheid. Daarboven heeft de EV-rijder zo meer grip op de energiekosten: zelf opwekken of inkopen.
 • Gemeente & Provincies
  Voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen is een koppeling EV van duurzame energiebronnen zeer belangrijk. Schoon verkeer is een van de grootste contributors aan duurzaamheid en het verbeteren van de luchtkwaliteit.
 • Overheden (NL, EU)
  Duurzaamheid op lokaal niveau draagt bij aan duurzaamheid op nationaal niveau. Daarmee draagt het bij aan klimaatdoelstellingen en de doelstellingen van het Energieakkoord.
 • Automotive
  Versterking duurzaamheidspropositie naar klanten toe. Versterken van de concurrentiepositie van de EV: EV en duurzame energie brengt potentieel nieuwe verdienmodellen met zich mee, ook voor de automotive industrie.
 • Dienstverleners
  Versterking duurzaamheidspropositie naar overheden, commerciële partijen en particuliere klanten.
 • (Duurzame) energieopwekkers/ PV partijen
  Productie van (duurzame energie) tegen een zo gunstig en stabiel mogelijke prijs op de markt zetten.
 • Laadpaalfabrikant
  Versterking marktpositie dankzij producten die klaar zijn voor de toekomst; duurzaamheid kunnen faciliteren en zelf ook duurzaam opgebouwd zijn.
 • Netbeheerder
  Naast dat duurzaamheid in zichzelf een doelstelling is, is het van belang voor de toekomstige business case: de kosten, de investeringen, de milieuheffing.

Volledige onderzoeksagenda

 

 

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *