klimaattafels doelstellingen en uitkomsten

Uitkomsten van de klimaattafels in het Klimaatakkoord

klimaattafels doelstellingen en uitkomsten
5 klimaattafels: doelstellingen en uitkomsten

Maanden zijn de deelnemers aan de klimaattafels bezig geweest om op hun thema de CO2 te laten dalen met 49% in 2030 en in 2050 95%. Dit zijn de uitkomsten.

1 Elektriciteit

Elektriciteit, dan heb je het over de opwek van hernieuwbare energie en de centrales die in onze elektriciteitsvoorziening voorzien. Omdat de plannen er liggen om alle kolencentrales te sluiten moet er fors ingezet worden op windmolens en zonnepanelen.

De overlegpartners aan deze tafel hebben afgesproken om in 2030 70 tot 80 procent op te wekken met groene energiebronnen. Dat betekend minimaal 84 terawattuur groene stroom per jaar.

 • Wind op zee moet het grootste deel van 49 terawattuur verzorgen
 • Wind op land en zonne-energie moeten 35 terawattuur

De NVDE heeft berekend dat er dan 700 windmolens op zee en 500 windmolens op land moeten bijkomen. Plus 75 miljoen zonnepanelen!

2 Gebouwde Omgeving

Meer isolatie, minder energieverbruik en de energie moet van warmtenetten en elektriciteit komen. Dat is het doel voor woningen en gebouwen.

 • Voor 2021 worden 100.000 woningen van woningcorporaties verduurzaamd door de woningen bijvoorbeeld van het gas af te halen en op warmtenetten aan te sluiten of door collectieve en individuele warmtepompen te installeren.
 • Vanaf 2021 willen de partijen elk jaar 50.000 woningen verduurzamen en dat tempo stijgen naar 200.000 woningen per jaar.

Het akkoord benadrukt dat het per huis verschilt wat de beste aanpak is. Oudere huizen in een dichtbebouwde omgeving hebben meer baat bij aansluiten op een warmtenet, nieuwe huizen kunnen beter helemaal elektrisch worden gemaakt. De beste aanpak wordt op wijkniveau beslist.

Energiebelasting

Door de energiebelasting op gas te verhogen moet verder het gasverbruik minder aantrekkelijk worden. Tegelijk wordt de energiebelasting op elektriciteit verlaagd.

Een gebouwgebonden lening moet particulieren helpen om de energiebesparende maatregelen te kunnen betalen.

3 Industrie

De zeven grootste industriebedrijven stoten samen circa 70% CO2 uit. Maar omdat de hoofdkantoren in het buitenland zitten, is dit tevens het moeilijkste dossier in het klimaatakkoord.

Die zogenoemde systeemproblematiek, waarbij ook nog eens de infrastructuur moet worden uitgebreid, is dé grote uitdaging.

Verwachting: Groot aantal concrete maatregelen om CO₂ te besparen, maar nog geen minimumprijs voor CO₂.

Eén van de hete hangijzers aan de Elektriciteitstafel was de minimumprijs voor CO₂ die het kabinet wil invoeren voor energiebedrijven.

Elektriciteitsbedrijven zijn fel gekant tegen deze maatregel, omdat ze vrezen dat de productie dan verschuift naar het buitenland. Ook zou er een tekort aan gascapaciteit kunnen ontstaan en dat is ongewenst voor het leveren van warmte en voor het achtervangen van wind- en zonne-energie.

De industrie wil CO2 onder de grond opslaan maar milieuorganisaties twijfelen over de veiligheid daarvan. De partijen gaan nu samen de risico’s van CO2-opslag onderzoeken.

Verder is er nog maar weinig concreet over de financiering van de plannen. Er zou tot 2030 maar liefst 15 tot 20 miljard euro extra nodig zijn om de CO2-uitstoot te verlagen.

De industrie vreest voor haar concurrentiepositie, andere partijen willen niet dat de maatschappij de kosten moet dragen en per saldo zullen de kosten toch in producten doorberekend worden en dan betaalt de maatschappij toch de kosten. Het zal nog wel even duren voordat er concrete stappen gezet zullen worden.

4 Landbouw en landgebruik

In de sector landbouw en landgebruik moet een emissiereductie van 3,5 megaton gerealiseerd zijn in 2030 die een investering van 2 tot 4 miljard euro vergt. In de tafels zijn 5 thema’s benoemd:

 1. landbouw
 2. landgebruik
 3. energie
 4. voedsel
 5. innovatie

De uitstoot zal onder meer teruggebracht worden door de hoeveelheid methaan in de varkens- en melkveehouderij te verminderen, een beter gebruik van de bodem waardoor CO₂ beter kan worden vastgehouden landgebruik en kassen die minder (gas) verbruiken. De glastuinbouw moet een forse slag kunnen maken door over te gaan op groene stroom en geothermie. Bovendien kunnen de kassen prima op het warmtenet worden aangesloten waardoor ze een bron voor de omgeving worden.

Wat ook helpt: ontbossing tegengaan en gebieden opnieuw beplanten. Ook wordt gekeken naar andere manieren van mestverwerking om de uitstoot van methaan, een van de sterkste broeikasgassen, te verminderen.

5 Mobiliteit

In het dossier mobiliteit is sprake van e-mobility maar ook het stimuleren van fietsen en lopen. Of wel: Hoe krijgen we de stad, stiller, schoner en vergroten we de bereikbaarheid?

Maarten Steinbuch, hoogleraar autotechniek van de TU Eindhoven, zegt dat de omslag naar elektriciteit sneller komt dan we denken. Ook voor vrachtwagens.

“Elektrisch rijden is de toekomst. Elk jaar neemt de capaciteit van batterijen toe. Je kan steeds meer energie meenemen per kilogram batterij.”

Helaas zijn er geen concrete afspraken gemaakt aan de klimaattafel Mobiliteit. Elektrisch rijden, het openbaar vervoer en fietsen moeten gestimuleerd worden, maar hoe en wie dat gaat betalen, is niet duidelijk.

 • Het plan om alle OV-bussen in 2030 emissievrij te maken, wordt overgenomen in het voorstel
 • Biobrandstof moet worden ingezet als duurzame ‘overgangsbrandstof’ in de binnenvaart en het zware wegverkeer.

Milieuorganisaties vinden dat biobrandstoffen weinig bijdragen aan het klimaat. Mogelijkheden genoeg, maar waarschijnlijk komen de concrete maatregelen pas in het najaar.

Klimaattafels

Aan de klimaattafels namen bedrijven, ngo’s en overheden plaats om overleg te voeren over de benodigde maatregelen om in 2050 95% CO2 te reduceren.

Meer dan 300 deelnemers uit alle sectoren van de samenleving, verdeeld over vijf onderhandelingstafels en 34 subtafels, hebben vier maanden lang onderhandeld over een breed scala aan maatregelen.

De voortgang en samenhang van de besprekingen is gedurende het proces bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W.

De sectortafels en het Klimaatberaad hadden elk een onafhankelijke voorzitter:

 • Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom
 • Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof
 • Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen
 • Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik
 • Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel
 • Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels

 

  Morgen gaan we helaas de realiteit meemaken rond de uitkomst van de klimaattafels en het klimaat akkoord zal uitgesteld worden. Het is jammer dat maatregelen ontbreken die nu meteen genomen kunnen worden en direct effect hebben dat gemeten kan worden. De belangrijkste maatregel is BTW op kerosine en het afschaffen van BTW op internationale treinreizen.

  BtW koppelen aan de koolstofvoetprint van een product, hoe vervuilender hoe duurder moet het nieuwe devies worden. Een direct verbod op diesel personen auto’s, over 2,5 jaar een verbod op auto’s met alleen een verbrandingsmotor.

  We moeten af van de wegwerp maatschappij er moet een richtlijn komen voor producenten dat hun producten van goede kwaliteit zijn en makkelijk te repareren. Het opheffen van importheffingen op Chinese zonnepanelen. Dit kan allemaal nu, daarnaast kan ingezet worden op maatregelen over de lange termijn als de opslag van CO2 in de grond.

  De ontwikkeling van grote windmolenparken op zee en andere grote projecten die morgen besproken worden. Veranderen van gedrag gaat het beste via de portemonnee, mits je een alternatief biedt. het is een illusie dat het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties beleid kunnen bedenken want het is de overheid die het raamwerk moet leveren in de vorm van wetgeving en visie.

  Het klimaatprobleem wordt ten onrechte teruggebracht tot een broeikas probleem door verstoring van de CO₂-cyclus.
  Nadeel van elektriciteitsproductie is de noodzaak van direct gebruik. Duurzame energie wordt met een ander ritme opgewekt dan het ritme van de vraag. Elektriciteit moet dus worden opgeslagen.
  Vrijwel alle machines voor het opwekken van beweging zijn warmtemachines. Uit de thermodynamica weten we, dat de opbrengst geen 100% is. Alle warmtemachines dragen bij aan de opwarming van de aarde.
  Het vervangen van warmtebronnen met CO₂-uitstoot door warmtebronnen zonder CO₂-uitstoot is een zinloze bezigheid. Kernenergie en waterstofmotoren moeten buiten beeld gehouden worden. Biobrandstof is helemaal een giller.

Reageer op dit artikel

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Meest gelezen

 

Categorieën

 

Alle blogs

 

Recente reacties